Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Nabídka překladatelských služeb

Jazyky, které překládám

Čeština •  Maďarština

Co nejvíce překládám

Obchodní korespondence • Manuály, příručky, návody • Smlouvy • Katalogy • Dokumentace • Propagační materiály, letáky • Projekty a projektové dokumentace • Účetní výkazy

 • Obchodní a ekonomické dokumenty Katalogy •  Obchodní korespondence •  Propagační materiály, letáky •  Účetní výkazy
 • Technické dokumenty Atesty •  Dokumentace •  Manuály, příručky, návody •  Projekty a projektové dokumentace •  Průmyslová analýza, měření •  Řízení jakosti •  Technologické postupy
 • Právní dokumenty Osvědčení •  Protokoly •  Smlouvy •  Znalecké posudky
 • Internet a počítače Lokalizace počítačových aplikací •  Lokalizace www stránek
 • Média a umění Tv, film a video
 • Ostatní Vědecké práce

Obory a odbornosti

Elektrotechnický průmysl • Energetika • Strojírenství • Telekomunikace • Měřící a regulační technika • Obráběcí stroje a robotika • Jaderná energetika • Armatury

 • Průmyslová odvětví Elektrotechnický průmysl •  Energetika •  Jaderná energetika •  Strojírenství •  Telekomunikace
 • Technické obory Armatury •  Jemná mechanika •  Kancelářská technika •  Klimatizační technika •  Laboratorní technika •  Mechanické inženýrství •  Měřící a regulační technika •  Obráběcí stroje a robotika •  Papírenská technika •  Vojenská technika •  Zdravotnický materiál •  Zemědělská technika •  Zpracování ropy
 • Informační technologie Hardware a počítače •  Internet •  Software
 • Zemědělství a hospodářství Rostlinná výroba •  Vinařství •  Vodohospodářství
 • Přírodní vědy a obory Ekologie a životní prostředí

Ukázky překladů

Moje překladatelské služby

Překlady rodilým mluvčím maďarského jazyka:

Výchozí jazyk (dále jen: J1)
čeština (CZ) anebo maďarština (HU).

Cílový jazyk (dále jen: J2)
maďarština (HU) anebo čeština (CZ).

(dále jen: Překladatel)

Upřednostňuji texty technického rázu.
Nepřekládají se:

 • části vyňaty z textu na základě pokynu zadavatele
 • části v jiném jazyce než maďarština či čeština
 • vlastní jména osob (jméno, příjmení)
 • některé tituly osob (např. MuDr. apod.)
 • názvy institucí (za originálem jsou v informativním překladu uvedeny v [závorce], psány italikou)
 • celé adresy a sídla – osob či firem
 • e-mailové adresy
 • webové odkazy
 • zkratky z jakéhokoliv jazyka či oboru (pokud text v J1 neobsahuje seznam zkratek, anebo pokud k textu v J1 nebyl dodán samostatný seznam zkratek, anebo pokud na výslovné přání zadavatele nemají být převedeny do J2)
 • čísla (0 až 9)
 • všeobecně platné standardizované jednotky ISO (např.: kg, Pa atd.)
 • některé znaky (např. %, § apod.)
 • vědecké symboly – matematické, fyzické, chemické apod. – a vzorce
 • některé zeměpisné názvy

Je třeba rozlišovat běžný a odborný text. Odborné překlady vyžadují jednak zběhlost anebo alespoň základní přehled v daném oboru, ale hlavně jsou časově náročnější (dle mých zkušeností cca. o 50%). Příčin je kromě výše zmíněných několik – často je třeba obrátit se na externí odborníky za slovo vzaté a provést s nima nezbytnou konzultaci, vyhledávání odpovídající terminologie je taktéž časově náročná záležitost, při rozsáhlých projektech brát v zřetel koordinaci s ostatními spolupřeklada­teli, atd…

Korektury rodilým mluvčím:

 • korektura hotového překladu v češtině či v maďarštině – viz sekce Korektury

Ceny vůči uvedeným v ceníku mohou být pro zákazníka výhodnější v závislosti na objemu zadané práce (větší objem – menší cena).

Předběžná kalkulace ceny překladu, fakturace:

 • Nedohodnou-li se Objednatel a Překladatel na pevné ceně předem (smluvní cena), Překladatel provede předběžnou kalkulaci ceny překladu. Cenová kalkulace je zdarma.
 • Předpokládám poskytnutí podkladu ve formátu .docx (MS Word), ve kterém pomocí nástroje Počet slov lze zjistit jeho rozsah, který v relaci se stanovenou sazbou udává prvotní informativní odhad ceny překladu.
 • Pokud podklad je dodán v jiném formátu (.xlsx, .pdf, .jpg, apod. či výtisk), prvotní hrubý odhad předběžné ceny může být po obdržení podkladu ve formátu .docx upřesněn.
 • Poněvadž obvykle přeložený text v jazyce cílovém má jiný rozsah než podklad v jazyce výchozím, konečná cena uváděná na faktuře je zpravidla mírně odlišná než cena předběžná.
 • Rozsah textu bude na faktuře vykázán na 1 desetinné místo, zaokrouhleno nahoru.

  např.: je-li vypočítaný rozsah textu 12,34 NS, na faktuře bude uveden rozsah 12,4 NS

 • Není-li domluveno jinak, faktura má splatnost 21 dní.

Související služby

 • Grafické zpracování překladu (DTP)  –

  grafika v textu / text v grafice - pokud překlad obsahuje i obrázky s textem; obrázky mohou být i jako příloha k podkladům, buď v bitmapovém (.jpg, .bmp, atd.) anebo ve vektorovém (.dwg, .dwf apod.) formátu
  - vytvoření, modifikace: příplatek max. +25% k zákl. sazbě (dle rozsahu)

 • Přepis textu  –

  dle nutnosti / domluvy (např. z formátu pdf, jpg, apod. či z výtisku)
  - bez překladu: 30 Kč / stránka
  - s následným překladem: 30 Kč / stránka + dle ceníku překladů

 • Přepis a překlad z audio/video médií  –

  z audio- či videosouboru dodaném elektronicky (záznam z videokamery, diktafonu apod.)
  - bez překladu: 100 Kč/h
  - s překladem: 100 Kč/h + dle ceníku překladů

 • Zajištění tisku ve více kusech  –

  na barevné laserové tiskárně Xerox Phaser
  - barevný: 5 Kč/A4
  - černobílý: 2 Kč/A4

 • Expresní překlad  –

  - max. 3 NS do 24 hod.: příplatek +50% k zákl. ceně
  - max. 6 NS do 24 hod.: příplatek +100% k zákl. ceně

 • Stylistická korektura překladu jazykovým korektorem  –

  oprava českého textu učitelkou češtiny (tj. rodilým mluvčím)
  60 Kč/NS

 • Jazyková korektura překladu rodilým mluvčím  –

  týká se pouze maďarštiny
  120 Kč/NS

Ceník překladatelských služeb
položka komentář             cena
překlad-O všeObecné texty  250 Kč / NS
překlad-T Technické a odborné texty  290 Kč / NS
překlad-S míšené texty, resp. Smluvní cena  270 Kč / NS
příplatek-EX6 příplatek k zákl. ceně: sobota, neděle, svátek, více než 8 h/den  +10%
příplatek-GR příplatek k zákl. ceně: GRafika s textem - vytvoření, modifikace  max. +25% (dle rozsahu)
příplatek-EX05 příplatek k zákl. ceně: EXpres - do 24 hodin (0,5-3,0 NS)  +50%
příplatek-EX1 příplatek k zákl. ceně: EXpres - do 24 hodin (3,1-6,0 NS)  +100%
sleva nad 10 NS rozsah 10,1 až 25,0 NS  -5%
sleva nad 25 NS rozsah 25,1 až 45,0 NS  -10%
sleva nad 45 NS rozsah 45,1 až 70,0 NS  -15%
sleva nad 70 NS rozsah 70,1 a více NS  -20%

Poznámka

Uváděné sazby platí stejně pro oba dva směry překladu, tj. z CZ do HU, a z HU do CZ.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Ceník také v jazyce maďarském anebo anglickém Vám zašlu na vyžádání.
[HU] A magyar nyelvű árlistát kérésre megküldöm Önnek, vagy lásd magyar nyelvű honlapomon.
[EN] Pricelist also in the English language are available on request.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
NEJSEM PLÁTCEM DPH.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Stornopoplatky:
- storno objednaného překladu více než 48 hod. před zahájením práce (stor48+): 20% z předpokládané částky
- storno objednaného překladu méně než 48 hod. před zahájením práce (stor48-): 40% z předpokládané částky
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Rozsah práce:
1 NS (Normo-strana) = (60 úhozů) x (30 řádků) = 1800 znaků = asi 250 slov
Počet NS = [ <slova> + <počet znaků bez mezer> + <odstavce> ] : 1800
Počet NS je spočítán pomocí nástroje Wordu Počet slov, s přesností na 1 desetinné místo, zaokrouhlené nahoru.
např.: vypočítaný rozsah textu je 2,34 NS ≐ 2,4 NS
Minimální účtovaný rozsah v rámci samostatné zakázky je 0,5 NS nebo 1 FS (fyzická, vytištěná strana)
_______________________________________________________________________________________________________________________________
Při dlouhodobé spolupráci může být stanovena SMLUVNÍ CENA na základě vzájemné dohody.
Do pracovního dne překladatele není započítán den doručení překládaného materiálu ani den odevzdání hotového překladu.

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Jsem vytížen(a), nové zakázky nepřijímám.

Od 2. září 2019 mám živnostenskou činnost pozastavenou na dobu neurčitou, ze zdravotních důvodů.

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby