Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Čísla a ukazatele

Objem zakázek

  • Týdně průměrně přeložím 40 normostran

Moje kapacita

  • Maximálně přeložím 6 normostran za den
  • Maximálně tlumočím 8 hodin za den

Poznámka

_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Pod pojmem "den" je myšlen 1 pracovní den v rozsahu 8 hodin, Po-Pá 08:00-16:00, kromě svátků

▌Rozsah práce
» 1 NS (Normo-strana) = (60 znaků) x (30 řádků) = 1800 úhozů (nebo znaků) = asi 250 slov

» Počet NS = [ <slova> + <počet znaků bez mezer> + <odstavce> ] : 1800
Počet NS spočítám pomocí nástroje v MS Word Počet slov a udávám s přesností na 1 desetinné místo, zaokrouhlené nahoru.
např.: vypočítaný rozsah textu je 2,34 NS ≐ 2,4 NS

» Minimální fakturovatelné množství v rámci samostatné zakázky je 0,5 NS

» Vyúčtování dílčích prací, které mají rozsah menší než 0,5 NS, bude provedeno dle sazby vztažené na počet slov. To znamená
- sazba pro běžný text bude .... 250 : 250 = 1,00 Kč/slovo
- sazba pro technický text bude .... 290 : 250 = 1,16 Kč/slovo

» Je-li požadováno stanovení zákl. sazby dle počtu znaků, tak
- sazba pro běžný text bude .... 250 : 1800 = 13,88 Kč/100znaků
- sazba pro technický text bude .... 290 : 1800 = 16,11 Kč/100znaků

» Do pracovního dne Překladatele není započítán den doručení překládaného materiálu ani den odevzdání hotového překladu.

» Tlumočení: 1 den = 8 hodin

» Trvání tlumočení se může odvíjet od situace v jednání obou stran.

» Při tlumočení mimo místo bydliště se účtuje celý den.

» Pro větší požadovaný výkon více než 6 NS/den (překlad ) resp. více než 8 h/den (tlumočení) účtuji příplatek - viz ceník .

_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Obory
Překlady přijímám ve všech odvětvích (hlavně technických)
vyjma následujících úzce specializovaných oborů:
biologie
chemie
krásná literatura
lékařství
politologie
právo
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Podklady
Mohou být předávány ve formě
► elektronické - jako přílohy e-mailu
Upřednostňovaný formát podkladů je .DOCX (MS Word).
Jsou-li podklady předány v jiném formátu - .PDF, .XLSX, .PPTX, .JPG, apod. - materiál se zpracovává předem dohodnutým způsobem, který může znamenat:
. a/ přepsání do formátu .DOCX tak, aby výsledek formálně korespondoval s originálem;
. b/ přímou editaci formátu .PDF v pdf-editoru (je-li to možné);
. c/ editaci bitmapové grafiky .JPG a pod. v grafickém editoru;
. d/ zpracování vektorové grafiky .DWG, .DXF v programu AutoCAD;

► tištěné - zasílány klasickou poštou.
V tomto případě zpracování dokumentu zahrnuje přepis textu do formátu .docx, skenování obrázků, jejich zpracování a následné umístění v dokumentu, grafické uspořádání překladu.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Termín
Stanovení termínu odevzdání hotového překladu vychází ze standardní kapacity pro běžné texty 6 NS/den.
např.: má-li překlad rozsah 23 NS, termín odevzdání bude .... 23 : 6 = 3,8 = 4 pracovní dny od objednání překladu.
Pracovní den: Po-Pá 08:00-16:00 (kromě svátků)
Je-li požadován běh termínu v kalendářních dnech (tj. potřeba práce expres, So, Ne, svátek), k ceně je připočítán příplatek - viz Ceník .
Termín udávám ve formátu
rrrr-mm-dd hh:mi
rrrr=rok, mm=měsíc, dd=den, hh=hodina, mi=minuta
např.: 2011-05-25 12:00
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Ceny
Kalkulaci předběžné ceny překladu provádím bezplatně. Je vypočítána na základě počtu slov obsažených v podkladu v J1 - pomocí nástroje Počet slov v editoru MS Word, a to na základě údaje "Znaky bez mezer", bez nepřekládáných částí (tj. ze zdrojového textu prvně vymažu veškerá číslice, vlastní jména, adresy, jednotky, výrazy v cizím jazyce, webové odkazy apod., a teprve pak zjišťuji rozsah) - a stanovené sazby za překlad daného druhu textu (běžný text, odborný text).
Tuto kalkulaci Objednatel písemně odsouhlasí.
Předběžná cena není cenou konečnou, slouží pouze pro informaci.
Pokud se na výši ceny s Objednatelem předem domluvíme, jedná se o smluvní cenu (dále jen: SC).
Většina prací je provedena za SC, při akceptaci všech oprávněných požadavků.

► Konečná cena, která bude uvedena na mnou vystavené faktuře zaslané uzavřením běžného měsíce, bude stanovena na základě skutečného rozsahu překladu (MS Word: Počet slov), s přihlédnutím k Objednatelem odsouhlasené základní sazbě a případným příplatkům resp. slevám, a neměla by se příliš lišit od ceny předběžné.
Rozsah přeloženého textu v J2 - vzhledem ke gramatickým rozlišnostem jazyka - bývá odlišný (v poměru k celkovému rozsahu textu a podle směru překladu) než rozsah textu v J1.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Hotový překlad
Není-li domluveno jinak, hotový překlad bude uložen se shodným původním názvem souboru s přidáním označení J2 [CZ, HU] následující po podtržítku;
např.: původní název HU souboru: abcde.docx / název přeloženého CZ souboru: abcde_CZ.docx ; respektive původní název CZ souboru: 12345.pdf / název přeloženého HU souboru: 12345_HU.pdf
Hotový překlad odevzdávám v Objednatelem odsouhlaseném termínu, předem domluveným způsobem - přednostně jako přílohu e-mailu.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Faktura (viz také v části Obchodní podmínky)
Pokud s Objednatelem není dohodnuto jinak, fakturuji vždy jednou za měsíc, a to po uzavření běžného měsíce (tj. k poslednímu dni běžného měsíce).
Není-li stanoveno jinak, elektronickou kopii podepsané faktury zasílám ve formátu .PDF e-mailem (případně přes datovou schránku č. rz74gi, respektive dle přání Objednatele klasickou poštou).

DIČ: CZ **** (Nejsem plátcem DPH.)

Já jako státní občan České republiky hradím daně v ČR, za účelem danění příjmů jsem byl dnem registrace živnosti, tj. 23. 6. 2010 vzat do evidence na FÚ Boskovice (IČ: 75439492) pod ev. č. ****.

Jsem registrován jako "Identifikovaná osoba" s platností od 1. 1. 2013, v evidenci FÚ Boskovice (DIČ: cz ****) pod ev. č. ****0-709981.

Pro správné a jednoznačné vyúčtování Objednatel a Překladatel si vzájemně poskytnou svoje údaje:
přesný název společnosti - v zaregistrované formě
sídlo společnosti
celé jméno zodpovědné osoby
identifikační číslo organizace
daňové identifikační číslo
vyjádření, zda je subjekt plátcem DPH
bankovní spojení (pro případné dobropisy)

» Minimální samostatně účtovaný rozsah překladu je 0,5 NS (normostran), anebo 1 FS (fyzická strana).
» Rozsah textu bude na faktuře vykázán na 1 desetinné místo, se zaokrouhlením nahoru.
např.: je-li vypočítaný rozsah textu 12,34 NS, na faktuře bude uveden rozsah 12,4 NS
» Minimální samostatně účtovaná doba tlumočení je 1 hodina.
» Pokud není domluveno jinak, faktura má splatnost 21 dnů.

Splatnost faktury
Objednatel uhradí fakturu v době splatnosti na něm uvedeném bezhotovostním převodem. Je-li faktura hrazena z jiného státu mimo ČR, do konečné ceny je započítán bankovní poplatek spojený s převodem.

Pokud Překladatelem řádně vystavená, podepsaná a Objednateli doručená faktura nebude uhrazena v době splatnosti - standardně 21 dnů, anebo smluvně stanovena ze strany Objednatele či na základě vzájemné dohody -, Překladatel je oprávněn k tíži Objednatele vystavit fakturu o prodlené platbě (úrok z prodlení), vyhotovenou na částku dle tohoto vzorce:
<úrok z prodlení> = <dlužná částka> x ( 0,75/100 ) x 2 x <počet dnů prodlení> : 365

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby