Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Čísla a ukazatele

Objem zakázek

  • Týdně průměrně přeložím 40 normostran

Moje kapacita

  • Maximálně přeložím 6 normostran za den
  • Maximálně tlumočím 8 hodin za den

Poznámka

_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Pod pojmem "den" je myšlen 1 pracovní den v rozsahu 8 hodin, Po-Pá 08:00-16:00, kromě svátků

▌Rozsah práce
» 1 NS (Normo-strana) = (60 znaků) x (30 řádků) = 1800 úhozů (nebo znaků) = asi 250 slov

» Počet NS = [ <slova> + <počet znaků bez mezer> + <odstavce> ] : 1800
Počet NS spočítám pomocí nástroje v MS Word Počet slov a udávám s přesností na 1 desetinné místo, zaokrouhlené nahoru.
např.: vypočítaný rozsah textu je 2,34 NS ≐ 2,4 NS

» Minimální fakturovatelné množství v rámci samostatné zakázky je 0,5 NS

» Vyúčtování dílčích prací, které mají rozsah menší než 0,5 NS, bude provedeno dle sazby vztažené na počet slov. To znamená
- sazba pro běžný text bude .... 250 : 250 = 1,00 Kč/slovo
- sazba pro technický text bude .... 290 : 250 = 1,16 Kč/slovo

» Je-li požadováno stanovení zákl. sazby dle počtu znaků, tak
- sazba pro běžný text bude .... 250 : 1800 = 13,88 Kč/100znaků
- sazba pro technický text bude .... 290 : 1800 = 16,11 Kč/100znaků

» Do pracovního dne Překladatele není započítán den doručení překládaného materiálu ani den odevzdání hotového překladu.

» Tlumočení: 1 den = 8 hodin

» Trvání tlumočení se může odvíjet od situace v jednání obou stran.

» Při tlumočení mimo místo bydliště se účtuje celý den.

» Pro větší požadovaný výkon více než 6 NS/den (překlad ) resp. více než 8 h/den (tlumočení) účtuji příplatek - viz ceník .

_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Obory
Překlady přijímám ve všech odvětvích (hlavně technických)
vyjma následujících úzce specializovaných oborů:
biologie
chemie
krásná literatura
lékařství
politologie
právo
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Podklady
Mohou být předávány ve formě
► elektronické - jako přílohy e-mailu
Upřednostňovaný formát podkladů je .DOCX (MS Word).
Jsou-li podklady předány v jiném formátu - .PDF, .XLSX, .PPTX, .JPG, apod. - materiál se zpracovává předem dohodnutým způsobem, který může znamenat:
. a/ přepsání do formátu .DOCX tak, aby výsledek formálně korespondoval s originálem;
. b/ přímou editaci formátu .PDF v pdf-editoru (je-li to možné);
. c/ editaci bitmapové grafiky .JPG a pod. v grafickém editoru;
. d/ zpracování vektorové grafiky .DWG, .DXF v programu AutoCAD;

► tištěné - zasílány klasickou poštou.
V tomto případě zpracování dokumentu zahrnuje přepis textu do formátu .docx, skenování obrázků, jejich zpracování a následné umístění v dokumentu, grafické uspořádání překladu.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Termín
Stanovení termínu odevzdání hotového překladu vychází ze standardní kapacity pro běžné texty 6 NS/den.
např.: má-li překlad rozsah 23 NS, termín odevzdání bude .... 23 : 6 = 3,8 = 4 pracovní dny od objednání překladu.
Pracovní den: Po-Pá 08:00-16:00 (kromě svátků)
Je-li požadován běh termínu v kalendářních dnech (tj. potřeba práce expres, So, Ne, svátek), k ceně je připočítán příplatek - viz Ceník .
Termín udávám ve formátu
rrrr-mm-dd hh:mi
rrrr=rok, mm=měsíc, dd=den, hh=hodina, mi=minuta
např.: 2011-05-25 12:00
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Ceny
Kalkulaci předběžné ceny překladu provádím bezplatně. Je vypočítána na základě počtu slov obsažených v podkladu v J1 - pomocí nástroje Počet slov v editoru MS Word, a to na základě údaje "Znaky bez mezer", bez nepřekládáných částí (tj. ze zdrojového textu prvně vymažu veškerá číslice, vlastní jména, adresy, jednotky, výrazy v cizím jazyce, webové odkazy apod., a teprve pak zjišťuji rozsah) - a stanovené sazby za překlad daného druhu textu (běžný text, odborný text).
Tuto kalkulaci Objednatel písemně odsouhlasí.
Předběžná cena není cenou konečnou, slouží pouze pro informaci.
Pokud se na výši ceny s Objednatelem předem domluvíme, jedná se o smluvní cenu (dále jen: SC).
Většina prací je provedena za SC, při akceptaci všech oprávněných požadavků.

► Konečná cena, která bude uvedena na mnou vystavené faktuře zaslané uzavřením běžného měsíce, bude stanovena na základě skutečného rozsahu překladu (MS Word: Počet slov), s přihlédnutím k Objednatelem odsouhlasené základní sazbě a případným příplatkům resp. slevám, a neměla by se příliš lišit od ceny předběžné.
Rozsah přeloženého textu v J2 - vzhledem ke gramatickým rozlišnostem jazyka - bývá odlišný (v poměru k celkovému rozsahu textu a podle směru překladu) než rozsah textu v J1.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Hotový překlad
Není-li domluveno jinak, hotový překlad bude uložen se shodným původním názvem souboru s přidáním označení J2 [CZ, HU] následující po podtržítku;
např.: původní název HU souboru: abcde.docx / název přeloženého CZ souboru: abcde_CZ.docx ; respektive původní název CZ souboru: 12345.pdf / název přeloženého HU souboru: 12345_HU.pdf
Hotový překlad odevzdávám v Objednatelem odsouhlaseném termínu, předem domluveným způsobem - přednostně jako přílohu e-mailu.
_______________________________________________________________________________________________________________________________
▌Faktura (viz také v části Obchodní podmínky)
Pokud s Objednatelem není dohodnuto jinak, fakturuji vždy jednou za měsíc, a to po uzavření běžného měsíce (tj. k poslednímu dni běžného měsíce).
Není-li stanoveno jinak, elektronickou kopii podepsané faktury zasílám ve formátu .PDF e-mailem (případně přes datovou schránku č. rz74gi, respektive dle přání Objednatele klasickou poštou).

DIČ: CZ **** (Nejsem plátcem DPH.)

Já jako státní občan České republiky hradím daně v ČR, za účelem danění příjmů jsem byl dnem registrace živnosti, tj. 23. 6. 2010 vzat do evidence na FÚ Boskovice (IČ: 75439492) pod ev. č. ****.

Jsem registrován jako "Identifikovaná osoba" s platností od 1. 1. 2013, v evidenci FÚ Boskovice (DIČ: cz ****) pod ev. č. ****0-709981.

Pro správné a jednoznačné vyúčtování Objednatel a Překladatel si vzájemně poskytnou svoje údaje:
přesný název společnosti - v zaregistrované formě
sídlo společnosti
celé jméno zodpovědné osoby
identifikační číslo organizace
daňové identifikační číslo
vyjádření, zda je subjekt plátcem DPH
bankovní spojení (pro případné dobropisy)

» Minimální samostatně účtovaný rozsah překladu je 0,5 NS (normostran), anebo 1 FS (fyzická strana).
» Rozsah textu bude na faktuře vykázán na 1 desetinné místo, se zaokrouhlením nahoru.
např.: je-li vypočítaný rozsah textu 12,34 NS, na faktuře bude uveden rozsah 12,4 NS
» Minimální samostatně účtovaná doba tlumočení je 1 hodina.
» Pokud není domluveno jinak, faktura má splatnost 21 dnů.

Splatnost faktury
Objednatel uhradí fakturu v době splatnosti na něm uvedeném bezhotovostním převodem. Je-li faktura hrazena z jiného státu mimo ČR, do konečné ceny je započítán bankovní poplatek spojený s převodem.

Pokud Překladatelem řádně vystavená, podepsaná a Objednateli doručená faktura nebude uhrazena v době splatnosti - standardně 21 dnů, anebo smluvně stanovena ze strany Objednatele či na základě vzájemné dohody -, Překladatel je oprávněn k tíži Objednatele vystavit fakturu o prodlené platbě (úrok z prodlení), vyhotovenou na částku dle tohoto vzorce:
<úrok z prodlení> = <dlužná částka> x ( 0,75/100 ) x 2 x <počet dnů prodlení> : 365

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Jsem vytížen(a), nové zakázky nepřijímám.

Od 2. září 2019 mám živnostenskou činnost pozastavenou na dobu neurčitou, ze zdravotních důvodů.

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby