Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Záruky kvality mé práce

Jak zajišťujeme kvalitu

Důsledná kontrola provedeného překladu

  • v případě českého textu rodilým mluvčím češtiny (učitelka českého jazyka),
  • v případě maďarského textu kontrolou ve svém mateřském jazyce.

Kontrola probíhá také v průběhu práce formou konzultací – např. při lokalizaci šnekové lisovny olejnin s filtrací od firmy Farmet a.s. Česká Skalice pro maďarský Héreg%C3%A9reg/ v rozsahu cca. 100 NS byla upřesňovaná terminologie s odborníkem přímo z lisovny, ing. Meierem ve třech fázích, a to jednak písemně a jednak telefonicky.

Tlumočnickou doložku dodat nemohu, poněvadž nejsem krajským soudem jmenovaným soudním tlumočníkem (nemám kulaté razítko).

Přepoklady kvality překladu

Pokud Objednatel má výhrady ohledně srozumitelnosti, neboli kvality překladu, tak je nutné, aby respektoval následující upozornění:

Kvalita překladu je přímo úměrná kvalitě podkladu.

Texty zásadně překládám přesně podle znění originálu, s pokud možno nejvěrnějším zachováním stylu a ducha podkladu.
Bude-li Objednatel trvat na opravě překladu, tak to lze provést formou dodatečné korektury s příslušnou sazbou, a to po dodání upřesněného, srozumitelného a smysluplného podkladu.
Poněvadž pro překlad je stanoven předem odsouhlasený termín dodání, nelze dopustit, aby vznikla časová prodleva způsobená přeposíláním podkladu (obvykle: Objednatel – koncový klient Objednatele – Objednatel – Překladatel).

Bude to znít neuvěřitelně, ale již jsem se potkal s Objednatelem, který na moje písemně zaslané dotazy ohledně podkladu odpověděl teprve po čtvrté urgenci, po uplynutí asi 3 týdnů! Ba, dokonce jsou někteří Objednatelé i takoví, že jim absolutně nezáleží na výsledku, ale tvrdohlavě trvá na přísném dodržení termínu dodání, a aby za práci zaplatil co nejméně, a podat vysvětlení na moje dotazy odmítá.

Slovníky a zdroje, které při práci běžně používám:

[1] László Dobossy: Cseh-magyar szótár I. (692 stran) a II. (986 stran) (slovník česko-maďarský, celkem 1678 stran)
Revidoval, upravil, doplnil: Slovanský ústav; vedoucí: Alfons Welter; spolupráce: Vladimír Skalička, Zuzana Adamová, Jaromír Valeš, Ivan Dérer, Emil Kovář, Josef Lopour; poradce: František Váhala
ČSAV Praha & Akadémiai Kiadó Budapest, 1960, I. vydání

[2] Ladislav Hradský a kol.: Maďarsko-český slovník I. (1046 stran) a II. (826 stran) (celkem 1872 stran)
Akademie věd ČR / ACADEMIA Praha, 2003, vydání druhé
ISBN: **** ( **** & ****X)

[3] Lumír Klimeš: Slovník cizích slov (829 stran)
SPN Praha, 1994, 5. vydání
ISBN: ****

[4] New Angel Kft.: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára (511 stran) (příruční slovník cizích slov a výrazů)
Könyvmíves Könyvkiadó; felelős vezető: Gárván János
ISBN: ****

[5] CZ a HU verze online encyklopedie ****

Jsem členem asociací - profesních organizací

JTP - jednota tlumočníků a překladatelů

Byla založena v roce 1990, v současné době má řádově několik set členů z různých zemí. Jedná se o konkrétní osoby, nikoliv o organizace či kanceláře. Databáze členů je veřejně přístupná na internetu Cílem JTP je dosáhnout odpovídajícího společenského uznání a ohodnocení tlumočnické či překladatelské profese a současně zvyšovat odbornou úroveň svých členů. Každý člen má možnost, aby k naplnění tohoto společného cíle přispěl podle vlastních schopností a sil. Vydává vlastní bulletin ToP (tlumočení-překlad).

Ocenění mé práce

Certifikát - Prověřená společnost 2015

Datum získání ocenění: 24.11.2015

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Jsem vytížen(a), nové zakázky nepřijímám.

Od 2. září 2019 mám živnostenskou činnost pozastavenou na dobu neurčitou, ze zdravotních důvodů.

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby