Ing. Ferdinand Tóth


Ing. Ferdinand Tóth, Mé obchodní podmínky

Průběh zakázek

1: Kontakt - telefon, e-mail
2: Rozsah - NS, hodin, den
3: Předběžná cena - kalkulace zdarma
4: Termín - stanovení datumu odevzdání, resp. dílčích plnění
5: Zadání zakázky - písemně
6: Odsouhlasení zakázky - vyjasnění případných dotazů - konzultace
7: Odevzdání překladu - i s vyúčtováním
8: Uhrazení faktury - po zkontrolování, ve stanovené lhůtě platnosti

Přijímání zakázek a obchodní podmínky

 • Zakázky překladů jsou zadávány Objednatelem výhradně písemnou formou (e-mail).
 • Zakázky tlumočení mohou být poptány a domlouvány také telefonicky s tím, že následně musí být zaslána písemná objednávka.
 • Hotovou zakázku Překladatel odevzdá Objednateli v elektronické formě (zašle e-mailem), pokud není dohodnuto jinak.
 • Objednatel má právo nekompletní překlad anebo text obsahující chyby nechat zkontrolovat třetí osobě – korektorovi (rodilému mluvčímu); v tomto případě Objednatel odečte cenu korektury z vykalkulované ceny překladu.
 • Veškeré další překladatelské práce nad rámec původně odsouhlasené písemné objednávky (po dokončení a odevzdání zakázky) po termínu plnění jsou hrazeny s další zakázkou anebo jednorázovým vyrovnáním.

Faktura a její splatnost

(viz také v části Čísla a ukazatele)

V případě většího objemu práce (10 a více NS), pokud Objednatel souhlasí, vyžaduji před započetím práce uhrazení 50% zálohy současně s objednávkou práce, formou potvrzeného bezhotovostního bankovního převodu, resp. uhrazení jinou formou potvrzeného převodu (on-line aplikací PayPal, anebo TransferWise).

Objednatel uhradí fakturu v době splatnosti na ní uvedené, jako variabilní symbol uvede číslo faktury, ve Zprávě pro příjemce uvede jméno Objednatele, respektive charakter překladatelské práce.
Je-li faktura hrazena z jiného státu mimo ČR v měně CZK, do konečné ceny je započítán bankovní poplatek 300 Kč spojený s převodem.
Je-li faktura hrazena z jiného státu mimo ČR v měně EUR, do konečné ceny je započítán bankovní poplatek 200 Kč spojený s převodem.

Pokud Překladatelem řádně vystavená, podepsaná a Objednateli doručená faktura (přednostně e-mailem, anebo přes datovou schránku č. rz74gi, dle přání Objednatele lze také klasickou poštou) nebude uhrazena v době splatnosti – standardně 21 dnů, anebo smluvně stanovena ze strany Objednatele či na základě vzájemné dohody -, Překladatel je oprávněn k tíži Objednatele vystavit fakturu o prodlené platbě (úrok z prodlení), vyhotovenou na částku dle tohoto vzorce:
(úrok z prodlení) = (dlužná částka) x (0,75/100) x 2 x (počet dnů prodlení) / 365

Storno objednávky

Pokud ze strany Objednatele dojde ke stornování již jím závazně objednaného překladu, pak Překladatel je oprávněn mu vyúčtovat částku ve výši 20% z vykalkulované předběžné ceny překladu.
Výše stornopoplatků pro tlumočení jsou uvedeny pod částí Tlumočení, respektive v Ceníku

Co si rozmyslet před objednáním služeb

 • O tom si můžete přečíst v brožurce Překlady a jak na to – Průvodce pro zadavatele překladů (odkaz na dokument ve formátu .pdf uveden u obrázku).
 • Zda se jedná o materiál původní či již přeložený (např. předložený maďarský text, který klient chce přeložit do češtiny, může být už výsledkem překladu z angličtiny). Vyhnete se tím zbytečným nedorozuměním, nepřesnostem a jiným chybám. Dvojím „přelomením“ se totiž zákonitě objeví různé nejasnosti, dvousmyslnosti anebo nesprávné, neadekvátní překlady již chybně přeložených výrazů či vět, text bude zdeformován-zdegenerován a v několika případech může být až k nepoužití. Doporučuji zadávat na překlad jenom takové materiály, které jsou původní. V případě překladu již převzatého textu nemohu zaručit 100%ní korektnost.

Mým přáním je, aby materiály, které Vy budete předkládat svým klientům, byly na solidní úrovni, ale hlavně aby byly jasně srozumitelné, jednoznačné a korespondovaly s významem originálního textu.

 • Pokud jste přesvědčen, že texty, které mne zadáváte k překladu, jsou z původního zdrojového jazyka již přeloženy do jazyka cílového (v našem případě do maďarštiny či do češtiny) správně a na solidní úrovni, tak potom tím si ulehčíte práci a zachováte si prestiž – v opačném případě je třeba provést jazykovou korekturu rodilým mluvčím, která ovšem stojí také peníze…
 • Termín plnění má být stanoven tak, aby práci bylo možné v daném časovém úseku provést. Objednavatel/klient předem odhadne rozsah práce (NS). Vychází se z výkonové normy max. 6 NS / 1 den (8 hodin) jinak se jedná o překlad expresní s příplatkem (viz Ceník).
 • Klient by měl zohlednit schopnosti překladatele udaných v jeho profilu.
 • Obvykle se dává text k překladu v takovém sestavení, jak to má být v cílovém jazyce, anebo se připojí přesná doplňující informace o potřebných modifikacích v textu – názvy, čísla, kontakty, odkazy, atd.
 • Pokud překladatel neodsouhlasí poptávanou zakázku (telefonem, e-mailem) během předem domluvené doby, ani nereaguje na zaslaný SMS, klient má právo zadat práci jinému překladateli.

MÁ SE ZA TO, ŽE SE VŠEMI ASPEKTY TÝKAJÍCÍ SE PŘEKLADATELSKÉ ČINNOSTI, KTERÉ JSOU ZDE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PŘEKLADATELE UVEDENY, SE OBJEDNATEL PŘED ZADÁNÍM PRÁCE SEZNÁMIL A S NIMI SOUHLASÍ. NENÍ-LI TOMU TAK, PROSÍM, ABY SE OBJEDNATEL K NIM VYJÁDŘIL.

Ing. Ferdinand Tóth

Kochov 22, Letovice

Jsem vytížen(a), nové zakázky nepřijímám.

Od 2. září 2019 mám živnostenskou činnost pozastavenou na dobu neurčitou, ze zdravotních důvodů.

Využijte slevy!

Pro zakázky většího rozsahu (10 a více NS, v případě tlumočení více než 1 den) nabízím slevu.

Reklama:

Jazykové weby